logo

КОНТО

Сметководствено деловен софтвер

Комплетено софтверско решение развивано подолго од 20 години, со успешна имплементација кај повеќе од 500 клиенти. Наши клиенти се сметководствени бироа, големи и мали организации. Дизајниран е да се адаптира на било кој тип на организација и на било која големина на компанија.

 
2023 K3  - 7/1/2023 ( Актуелна верзија )
-Надградба-
Додадено е можност за водење на Застапници ( Управители ). Погодно за фирми кои даваат услуги кон Управители на станбени заедници, со можност за водење на евиденција групно по управител или посебно по станбена заедница.

КОНТО

Сметководствено
деловен софтвер

е сеопфатен систем кој овозможува покривање на сите процеси во сметководственоти и деловно работење.
Наменет за сметководствени бироа, големи, средни, мали претпријатија и малопродажни објекти ( продавници ).
Интегрираниот систем овозможува пристап до сите податоци од било кој сегмент на работењето. Креирање на сета законски пропишана документација и креирање на документи изведени од најдобрите пракси...

Обезбедете си предност пред конкуренцијата

Бидете чекор пред сите, бидете побрзи во користењето на податоците и базата на знаење на Вашата фирма, информации за Вашите клиенти, автоматизирање на процесите и избегнувањето на повторно внесување...

  • Уредност на податоците
  • Увид во комплетното работење
  • Едноставно известување и управување
  • Сигурност во работењето
  • Секогаш точно и на време

Фото галерија

ПАКЕТИ

КОНТО деловен софтвер е организиран во функционални пакети на модули, за полесно аплицирање на решението, секој пакет е наменет зa одредена група на корисници.

МОДУЛИ

Бизнис процеси групирани во модули кои овозможуваат покривање на одредени области во работењето.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Бизнис процеси кои се користат од страна на повеќе модули

Корисници на КОНТО


ЗА НАС

Идејасофт е специјализирана компанија за планирање, изработка и имплементација на IT решенија од областа на сметководството и деловниот софтвер. Ние ги унапредуваме набавките, продажбите, финансиското работење, логистиката, анализите и другите процеси во компаниите со цел оптимизирање и унапредување на нивното работење, намалување на трошоците на работењето и подобрување на нивните производи и услуги. Почнувајќи од 1995 год. Идејасофт зад себе има реализирано низа успешни проекти за познати македонски компании.

НАДГРАДБИ

КОНТО

Преглед на надградби

 
2023 K3  - 7/1/2023
-Надградба-
Додадено е можност за водење на Застапници ( Управители ). Погодно за фирми кои даваат услуги кон Управители на станбени заедници, со можност за водење на евиденција групно по управител или посебно по станбена заедница.
2023 K2  - 4/3/2023
-Надградба-
Оптимизација на апликацијата за инсталација на Windows 11.
Во увозната калкулација при внесување на наименуваија е поедноставен процесот.
2023 K1  - 1/2/2023
-Надградба-
Ажурирани се податоците за изработка на Плата за 2023 година.
-
2022 K4  - 10/3/2022
- Надградба -
Додадено е дополнителна функционалност за водење на
Складиштење на материјали
"ХОТЕЛ ЗА ГУМИ"
2022 K3  - 7/1/2022
- Надградба -
Додадено е изработка на Времени ситуации во Градежништво
2022 K2  - 4/1/2022
- Надградба -
Додадена е опција за импортирање на податоци од други системи, преку Excel фајл со директно кни`ење во Финансов налог.
2022 K1  - 1/3/2022
- Надградба -
Ажурирани се податоците за изработка на Плата за 2022 година.
2021 K4  - 10/1/2021
- Надградба -
Изработен е модул за синхронизација со WEB продавница.
2021 K3  - 7/1/2021
- Надградба -
Изработен е "WEB" модул "B2B"
кој овозможува да надворешни корисници имаат пристап до
залихата и можност за креирање на "ONLINE" нарачки.
Нарачките директно се ажурираат во КОНТО
2021 K2  - 4/1/2021
- Надградба -
Направени се интеграции со повеќе "ONLINE" системи, со активно ажурирање на залихите.
2021 К1  - 1/4/2021
- Надградба -
-Надграден е образецот 'ДЕ-Посебни податоци' за завршна сметка,
-Ажурирани се податоците за изработка на Плата за 2021 година.
2020 K4  - 10/1/2020
- Надградба -
-Додадена е можност за автоматско креирање на завршен налог за курсни разлики во девизното работење, со автоматско превземање на курсните листи од НБРМ
2020 K3  - 7/1/2020
- Надградба -
-Додадена е можност за скенирање, поврзување на фајлови во PDF или фотографии од оригиналните документи, со документите книжени во КОНТО. Со што е овозможен полесен пристап и увид до изворните документи.
2020 K2  - 4/1/2020
- Надградба -
- Додадено е тројна компензација и цесија.
- Можност за печатење на фактури со печат и потис на одговорното лице, за праќање по електронска пошта.
2020 K1  - 1/2/2020
- Надградба -
- Додаден е систем за евидентирање и пратење на нарачки од добавувачи или купувачи …
2019 K4  - 10/1/2019
- Надградба -
- Системот за водење на 'LAYALTY' програма е надградена со 'CASHBACK' …
2019 K3  - 7/1/2019
- Надградба -
- Усогласување со стандардите во фармацевтската индустрија за импортирање и експортирање на документи помеѓу системите
2019 K2  - 4/1/2019
- Надградба -
- Дефинирање на скалести рабати по група на артикли за секој коминтент одделно.
2019 K1  - 1/2/2019
- Надградба -
- Импортирање на изводи од комерцијалните банки ...
2018 K4  - 10/1/2018
- Надградба -
- Систем за водење на 'LAYALTY' програма, со можност за евиденирање на попусти, подароци и награди.
2018 K3  - 7/1/2018
- Надградба -
- Магацинско работење со подмагацини, локации, рафтови ....
2018 K2  - 4/2/2018
- Надградба -
- Системот за Архивирање (Backup) е надграден со можност
за пренос на архивите на 'CLOUD'
2018 K1  - 1/2/2018
- Надградба -
- Автоматизирана изработка на Фактури,
наменето за сметководства или фирми кои изработуваат периодични фактури
со однапред дефинирани ставки и износи.
- Испраќање на документи од КОНТО во 'PDF' на Е-пошта -
2017 K4  - 10/1/2017
- Надградба -
ДДВ-04 Целосно е автоматизирана со изработка на XML фајл.
2017 K3  - 7/3/2017
- Надградба -
Во модулот СЕРВИС е додадена нова функционалност
'Барање за сервис' со кој ќе бидат евидентирани пристигнатите барања од коминтентите.
за подобар увид во комуникацијата со клиентите
2017 K2  - 4/3/2017
- Надградба -
Издаден е нов додаток ПАТНИ НАЛОЗИ.
Со додатокот се покриваат
Патните налози за превоз на стока и
Патните налози за службени патувања.
2017 K1  - 1/2/2017
- Надградба -
Завршната Сметка е целосно автоматизирана со изработка на XML фајл.
Објаснувачките белешки се целосно автоматизирани со креирање на WORD фајл.
2016 K4  - 10/1/2016
- Надградба -
Објавена е КОНТО верзија 3.0
Надграден е мени системот, за полесно и поефикасно работење.
Организирани се во согласност со најновите практики.
!!!
За сите корисници на КОНТО верзија 2, поддршката продолжува до 31.12.2017
по истекот на рокот, се препорачува надградба на верзија 3
бидејќи нема да изработуваме надградби на старата верзија.